Протидія плагіату та дублювання публікацій

Редакція електронного наукового журналу «Полтавський правовий часопис» повідомляє, що автори несуть повну персональну відповідальність за некоректні запозичення або використання результатів досліджень інших осіб і дотримання етики наукового цитування.

Автори повинні забезпечувати:

– оригінальність поданих статей, тобто матеріали, які не були опубліковані в інших виданнях будь-якими мовами;

– відсутність плагіату;

– посилання на відповідні джерела, якщо використовуються праці або тексти третіх осіб.

Електронний науковий журнал «Полтавський правовий часопис» використовує програмне забезпечення «Strike Plagiarism» для виявлення випадків наявності плагіату.

З метою запобігання плагіату, редакційна колегія здійснює наступні заходи:

– стаття перевіряється на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело за допомогою комп’ютерної програми;

– під час розгляду статті робиться висновок щодо відсутності або наявності плагіату.

Оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів є самоплагіатом.

Для уникнення цього, під час повторного використання тексту зі своїх раніше опублікованих статей автор (співавтори) обов’язково мають оформити цей текст як цитату з відповідним покликанням на першоджерело, щоб уникнути оманливого сприйняття читачами унікальності нової статті.

Плагіат у всіх формах є неприйнятним і розглядається як прояв неетичних дій. Рукописи, які надходять до редколегії, перевіряються на оригінальність.

 

Політика дублювання публікацій

Випадки, коли автори повторно використовують великі частини своїх публікацій без чіткого посилання на першоджерело, вважають дублюванням публікації.

Прикладами дублювання є публікації ідентичної статті в кількох журналах або додавання незначної кількості нових даних до раніше опублікованої статті.

Якщо автор бажає подати до журналу статтю, яка повністю або частково вже опублікована або буде опублікована в іншому журналі, автор повинен зазначити деталі в супровідному листі до подання.

Редакція журналу підтримує попередню публікацію на визнаних серверах препринтів для перегляду іншими науковцями перед офіційним поданням до журналу. Дозволено також публікувати до подання статті з повними результатами дослідження інформацію про дослідження у тезах (матеріалах) конференцій, текстах лекцій, кваліфікаційних роботах. Про випадки таких попередніх публікацій потрібно повідомляти редакцію в супровідному листі до подання.

Журнал розглядатиме подання, що містять матеріали, які раніше були частиною кандидатської чи докторської дисертації, яка була оприлюднена на правах рукопису відповідно до вимог установи, яка присуджує кваліфікацію.