Процес рецензування

  1. Рецензування (експертне оцінювання) рукописів наукових статей здійснюється для забезпечення високого науково-теоретичного рівня електронного наукового журналу та задля відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт.

 

  1. У електронному науковому журналі застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування:

– рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;

– автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

 

  1. Наукові статті, які надходять до редколегії електронного наукового журналу, проходять первинний контроль щодо комплектності та правильності їх оформлення й відповідності загальним вимогам до оформлення рукописів.

 

  1. Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється відповідальним редактором або його заступником.

 

  1. Відповідальний редактор (заступник відповідального редактора) визначає для статті, що надійшла на опублікування, рецензента зі складу редакційної колегії її члена, який курує відповідний науковий напрямок.

 

У разі відсутності члена редакційної ради – куратора відповідного напрямку – відповідальний редактор (його заступник) визначає зовнішнього рецензента для даної роботи.

Рецензенти (як ті, що входять до складу редакційної ради, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами з проблематики поданої роботи та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років).

 

  1. Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:

– рекомендувати статтю до опублікування;

– рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;

– не рекомендувати статтю до опублікування.

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує її до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення.

Редакція рекомендує використовувати при рецензуванні розроблену редакцією форму рецензії.

 

  1. Під час рецензування наукових статей рецензенти повинні:

– звертати особливу увагу на актуальність піднятої в статті наукової проблеми;

– охарактеризувати теоретичне та прикладне значення проведеного дослідження, коректність наведених викладок і даних;

– оцінити, як співвідносяться висновки автора з наявними науковими концепціями;

  • оцінити дотримання авторами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

Необхідним елементом рецензії має бути оцінювання рецензентом особистого внеску автора в розв’язання проблеми, що розглядається.

Доцільно відмітити в рецензії відповідність стилю, логіки та доступності наукових викладок, а також зробити висновок щодо достовірності та обґрунтованості висновків автора (авторів) у даній роботі.

 

  1. Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування. Причинами для повторного рецензування можуть бути:

– заявлена експертом недостатня кваліфікація з питань, що розглядаються в науковій статті;

– недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;

– гостра дискусійність положень, висловлених у науковій статті.

 

  1. Оформлену рецензію рецензент направляє в редакцію електронною поштою.