Загальні вимоги до оформлення рукописів

Наукова стаття має оформлюватися за структурою IMRAD

(Introducton – Methods – Results – and Discussion)

1 Структура статті Назва розділів виділяється напівжирним шрифтом (Зpазок)
2 Назва статті Подається українською та англійською мовами; напівжирним шрифтом, 14 кегель, вирівнювання по центру, інтервал перед абзацом – 12 пт, після нього – 6 пт, не більше 12 слів
3 Відомості про автора ПІБ (прописуються повністю напівжирним шрифтом) 12 кегелем, міжрядковий інтервал одинарний:
  •       науковий ступінь (за наявності);
  •       структурний підрозділ установи, в якому працює автор;
  •       повна офіційна назва установи, яку представляє автор;
  •       юридична адреса установи;
  •       контактна електронна адреса;
  •       ORCID
4 Анотація / Abstract (назва) 11 кегель, напівжирний, вирівнювання за лівим краєм, абзацний відступ відсутній, міжрядковий інтервал одинарний, інтервал перед абзацом та після нього 6 пт
4.1 Текст анотації 11 кегель, курсив, вирівнювання за шириною, без абзацного відступу. Короткі й чіткі речення, стислий виклад основних положень дослідження та отриманих результатів. Подається українською та англійською мовами з ідентичним змістом. Анотація повинна бути інформативною (не містити загальних слів), структурованою (виклад матеріалу має бути логічним) та змістовною (інформацію потрібно структурувати за такою схемою: актуальність, мета, методи аналізу, отримані результати, перспективи подальших досліджень), не містити абревіатури, виноски та посилання. Переклад англійською мовою має бути професійним, без використання Інтернет-перекладачів. Рекомендований обсяг – до 250 слів
4.2 Ключові слова (Keywords) 3–6 слів, мають бути інформативні, що відображають предмет дослідження та не повторюють назву статті
5 Вступ (Introduсtion) У Вступі потрібно навести загальні відомості про поставлену проблематику дослідження; мету роботи; короткий аналіз цієї проблематики в інших дослідженнях або іншими авторами; зазначаються завдання, які автор ставить собі під час написання роботи. У вступі повинно міститися не менше 5-ти посилань на літературні джерела. Висвітлюється сучасний стан проблеми на вітчизняному та світовому рівнях, аналізуються останні дослідження та публікації з посиланнями на наукові видання за останні 3–5 років. Обґрунтовуються мета та завдання дослідження. Посилання на літературу необхідно подавати у квадратних дужках, указуючи порядковим числом на номер цитованої праці зі списку використаної літератури. В одному посиланні не допускається наводити понад три джерела. Розділ «Вступ» є обов’язковим у структурі наукової роботи. Рекомендований обсяг – понад 500 слів
6 Огляд літератури (Literature review) У розділі потрібно коротко описати дослідження у даній галузі знань інших авторів, їхні погляди і розуміння розглядуваної проблеми. Огляд літератури не є обов’язковим, додається за бажанням автора, має містити результати досліджень науковців, які займались аналізом окремих аспектів досліджуваної теми. Кожне прізвище дослідника має обов’язково супроводжуватись відповідним посиланням зі списку використаної літератури. Рекомендований обсяг – понад 400 слів
7 Матеріали та методи (Materials and Methods) У розділі описуються основні етапи наукової роботи та обґрунтовується вибір використаних методів, підходів чи дій, спрямованих на отримання нових наукових результатів у дослідженні. Пояснюються стратегії та критерії формування вибірки (якщо стаття містить емпіричну частину), зазначається експериментальна база дослідження. Розділ може бути структурований (мати підрозділи) та є обов’язковим у структурі наукової роботи. Рекомендований обсяг – від 500 слів
8 Результати та обговорення (Results and Discussion) У розділі подається основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Табличний або графічний матеріали обов’язково наводяться з результатами статистичної обробки даних. Джерела розміщуються під таблицями та рисунками. Варто уникати оціночних суджень, елементів опису методики та прямого повторення в тексті даних, наведених у таблицях і графічному матеріалі. Цифрові результати необхідно заокруглювати згідно з установленими правилами, враховуючи середню похибку досліду, довірчий інтервал або розподіл величин. Результати досліджень мають бути достатньо обґрунтованими, методологічно правильно представленими, мати новизну та практичну цінність. Обговорення має базуватися на інтерпретації результатів дослідження. До розгляду залучаються встановлені найважливіші наукові факти з урахуванням попередніх даних та аналізом, відповідно до літературних джерел про сучасний стан проблеми з посиланнями на праці аналогічного напряму досліджень, проведених в інших країнах. Розділ має бути найбільшим за своїм обсягом, структурованим (мати підрозділи) та є обов’язковим у структурі наукової роботи. Рекомендований обсяг – від 1500 слів
9 Висновки (Conclusions) Висновки мають повно і конкретно відображати результати досліджень, відповідати меті та назві статті, дослівне дублювання в анотації неприпустиме. Розділ є обов’язковим у структурі наукової роботи. Рекомендований обсяг – від 150 до 250 слів
10 Рекомендації (Recommendations) Розділ не є обов’язковим, у ньому зазначається інформація про наукову цінність статті
11 Подяки (Acknowledgements) Розділ не є обов’язковим, у ньому висловлюється подяка окремим особам чи організаціям, за фінансовою (матеріальною) підтримкою яких дослідження стало можливим
12 Список використаних джерел (References) Використані джерела нумеруються послідовно, відповідно до порядку згадування у статті. Після використаної цитати або матеріалів іншого автора необхідно присвоїти порядковий номер у квадратних дужках, а повне найменування роботи та ім'я автора/авторів виносяться в окремий список у кінець статті. Посилання на кілька праць розділяються крапкою з комою: [1; 6]. Список має представляти нові джерела (за останні 3 роки) та на 30 % складатися з наукових праць, які індексуються в базах даних Scopus і Web of Science. Потрібно уникати посилань на власні наукові праці (допускається не більше 10 % самоцитування). Небажано використовувати Інтернет-публікації, окрім наукових (джерела мають бути доступними), тези доповідей, звіти, автореферати та дисертації. Список має складатися щонайменше з 15-ти джерел. Розділ є обов’язковим у структурі наукової роботи. Він має укладається відповідно до ДСТУ 8302:2015 (Зразок), англомовний (References) – за APA Reference Stуle – 6th edition 2010 (Зразок)